Projekti
RomInk - Inkluzija mladih Roma na tržište rada i u zajednicu

RomInk - Inkluzija mladih Roma na tržište rada i u zajednicu

Podeli:
870 ostalo dana

U partenerstvu sa Savezom romskih NVO Smederevski forum i Gradom, kao nosećim aplikantom, udruženje građana Pro.Tok21 realizovuje projekat RomInk - Inkluzija mladih Roma na tržište rada i u zajednicu u okviru Programa Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma. Ovaj Program finansirala je Evropska unija, dok je ugovaračko telo Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Projekat je otpočeo svoj život 4. septembra 2019. godine, a trajao narednih 15 meseci.

Projekat ima za cilj da doprinose unapređenju društvenog i ekonomskog položaja mladih Roma u Smederevu, kroz jačanje njihovih kapaciteta za (samo)zapošljavanje i unapređenje inkluzije mladih Roma u lokalnoj zajednici. 

Kao organizacija zadužena za programski deo, Pro.Tok21 identifikovao je ključne oblasti kroz koje će mladi Romi unaprediti svoje kapacitete. Fokus programa bio je na oblasti digitalnih medija i preduzetništva. Primarnu ciljnu grupu projekta činili su mladi Romi (15-34 godina), oko 300 njih, većinom nezaposleni.. Na osnovu sprovedenih konsultacija sa predstavnicima ove ciljne grupe, kao odgovor na njihove potrebe uspostavljen je lokalni Edukativno-preduzetnički centar, koji im je inicijalno ponudio edukacije, sastanke, redakciju digitalnih medija, kancelarisjki prostor. Znanja koja su stekli iz digitalnog sveta odnose se na osnove novinarstva, marketing, društvene mreže, video-produkciju, grafički i veb-dizajn, a preduzetničkom obukom omogućeno im je sticanje znanja iz pravnih i administrativnih aspekata poslovanja (kako se upravlja finansijama, osnova marketinga i prodaje, poslovnog planiranja i izrada biznis plana). Takođe, redovan pristup kvalitetnim informacijama i različitim uslugama podrške bio im je omogućen kroz saradnju sa lokalnim akterima iz različitih sektora, koji se u nekom aspektu svoga profesionalnog delovanja bave Romskom manjinom. U Centru se pored obuke digitalnih alata, pruža podrška za uključivanje u tržište rada i pokretanje vlastitog biznisa.

Najuspešniji polaznici osposobljeni su da nakon završetka projekta samostalno rade u novouspostavljenim digitalnim medijima i nastave da informišu mlade Rome i celokupnu romsku zajednicu o relevantim aspektima u oblasti (samo)zapošljavanja i inkluzije preko veb-portala(http://romink.rs/), radija, mobilne aplikacije i društvenih mreža (Facebook, Twitter). Oglašavanje posredstvom ovih alata, doprinosi održivosti projekta u budućnosti.

Na ovaj način, mladi Romi su podstaknuti na veće uključivanje u javni i društveni život Smedereva i mogu efikasnije realizovati svoja prava u različitim oblastima. Realizacija aktivnosti svakako je doprinela unapređenju anti-diskriminatornih praksi i ostvarenju različitih ljudskih prava lokalne Romske populacije.

Ostali projekti

Message sent.