Projekti
Turizam kao generator privrednog razvoja Smedereva

Turizam kao generator privrednog razvoja Smedereva

Podeli:
986 ostalo dana

Iako su turistički potencijali definisani u (sada već zastareloj) lokalnoj smederevskoj Strategiji neupitni (geografski položaj, prirodni resursi, kulturni resursi) i iako se Smederevo, po svojim potencijalima, a prema klasifikaciji trenutno aktuelne nacionalne Strategije, izdvaja kao turistički biser naše zemlje, u javnosti i kod donosilaca odluka na snazi je neprepoznavanje značaja turizma za razvoj, kao i  nepostojanje mera podsticaja, neuključivanje privrednog sektora u kreiranje javne politike, kao i nedovoljna svest o uzročno-posledičnom procesu razvoja čitavog ekonomskog lanca vezanog uz ovaj lanac vrednosti. 

U Smederevu je 2016. godine ukinuta Turistička organizacija, a poslovi vezani za turizam nezvanično su povereni novom javnom preduzeću Tvrđava, u čijem Statutu čak i ne stoji bavljenje turizmom. Plan lokalnog ekonomskog razvoja (PLER) za noviji period nije još izrađen/usvojen, a turističke strategije nisu u najavi. Sveukupno, ne postoji nikakav institucionalni okvir u ovom trenutku koji definiše i trasira razvoj turizma kao privredne grane.

Upravo javnim zagovaranjem i uključivanjem građana u ponovnu valorizaciju turističkih vrednosti, kao i mapiranje potreba novoformirane mreže lokalnih biznisa za dalji razvoj turizma, uz akcenat na lokalnoj ekonomskoj uzajamnosti različitih sektora koji posledično imaju benefite od razvijenog turizma, stvaraju se preduslovi za novo i konstruktivno kreiranje institucionalnog okvira oko teme turizma.

Sve ovo je posebno aktuelno u svetlu ekoloških izazova grada, i sveže najavljivanih potencijalnih novih investitora „prljavih“ tehnologija. Turizam, kao alternativa za eko-razvoj, bliska je tema svakom Smederevcu, a potencijalni izvor prihoda mnogim lokalnim biznisima. S druge strane, lokalni biznisi i građani nisu uključeni u odlučivanje i kreiranje politika, iako ih se direktno ili indirektno tiče upravo ova tema. Treba ponuditi nove modele za njihovu participaciju u ovim procesima. 

Krovni cilj kome se teži kroz sprovođenje projekta Turizam kao generator privrednog razvoja Smedereva je unapređenje javne politike razvoja turizma kao privredne grane u Smederevu u kontekstu podrške lokalnom ekonomskom održivom razvoju. Naime, mnogobrojne aktivnosti u koje se uključuju građani, kroz anketiranje i upitnike, kao i svi zainteresenti – od lokalnih biznisa povezanih sa turizmom, do učenika koji se školuju za ovakve profile – treba da povećaju, to jest obnove informisanost šire javnosti o turističkim potencijalima grada  i povećaju zainteresovanost zajednice za temu. Aktivnom kampanjom, u medijima i na društvenim mrežama, skrenuće se pažnja javnosti na ovo važno pitanje. S druge strane, ovaj projekat omogućava veće direktno učešće građana u zagovaranju i kreiranju javne politike razvoja turizma, jer razvija mehanizme za organizovano istupanje lokalnih biznisa ka dijalogu sa donosiocima odluka – kroz stvaranje Gradskog saveta lokalnih biznisa, čime se unapređuje zagovarčka praksa lokalnog ekonomskog razvoja. Kroz predloge da se kreiraju modeli mešanih radnih grupa u izradi Strategija, osnažuje se dijalog lokalnih biznisa i Gradske uprave, te se unapređuje status zainteresovanih strana u kreiranju javnih politika na lokalnom nivou. Sve skupa, treba pozicionirati u javnosti i kod donosilaca odluka status teme razvoja turizma kao jednog od prioriteta budućeg Plana lokalnog ekonomskog razvoja, koji bi trebalo da je na agendi upravo 2022. godine. 

Projekat traje do 31. 10. 2021. godine, a sprovodi se kao deo programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje, koji izvodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija u okviru projekta „Aktivni građani - bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“. Projekat se izvodi uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
 

Ostali projekti

Message sent.