Lokalni održivi razvoj

Napredak svake lokalne zajednice počiva na ljudima, prirodnim i društvenim resursima, dobroj ekonomskoj organizaciji, kao i na različitosti i autentičnosti u zajednici.

Zdrava životna sredina je preduslov za kvalitetan život, i zato goruća pitanja koja utiču na naše zdravlje moramo odmah rešavati. Principi samoodrživosti vode nas ka boljoj iskorišćenosti prirodnih energija, ka boljem upravljanju otpadom i pametnim strateškim planovima za korišćenje prostornih resursa. Naša inicijativa Crveni bedževi, iako naslonjena na reakciju građana na aerozagađenje, obuhvata mnoštvo tema iz ove oblasti I aktivno zagovara njihovo rešenje I bolje javne politike.


Zdrav lokalni ekonomski razvoj donosi blagostanje svakoj zajednici i to je preduslov za veće uključivanje svih nas u ekološke i društvene teme. Zato kroz inicijativu Tačka aktivno radimo na temama koje podstiču stvaranje novih poslovnih modela, kao i veće uključivanje lokalnih biznisa u donošenje odluka koje se tiču javnih politika iz ove oblasti, kao i prioritetizovanje eko-industirja u strateškim planovima budućeg razvoja gradova. Osim toga, kroz svoju inicijativu Lokalni Pazar aktivno zagovaramo jačanje principa cirkularne ekonomije u lokalnoj zajednici, kao i veću vidljivost malih lokalnih proizvođača.


Društvena raznolikost i jednake prilike za sve temelj su za kvalitetan život zajendice jer ona počiva na ljudima. Starosne, nacionalne, verske i sve druge nijanse jedne zajednične palete, zajedno sa nasleđem određenog podneblja, moraju biti u međusobnoj harmoniji i sadejstvu. Tek onda možemo govoriti o punom samo-održivom krugu, u kome svako ima svoje mesto i svrhu. Uključivanje nacionalnih manjina u intenzivniji društveni život, neformalno obrazovanje za mlade, kao i kulturno nasleđe kao šansa za razvoj, neke su od tema koje naša orgnaizacija aktivno zagovara u javnosti.

Message sent.